Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51363
Title: Người Hoa với việc hình thành các cảng thị ở vùng đất Nam Bộ thế kỷ XVII – XVIII
Authors: Nguyễn, Đình Cơ
Keywords: Người Hoa
Nam Bộ
Cảng thị
Thế kỷ XVII-XVIII
Chúa Nguyễn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 04 .- Tr.32-42
Abstract: Bài viết phân tích vai trò của người Hoa di cư trong việc hình thành và phát triển các cảng thị sầm uất ở khu vực Nam Bộ buổi đầu khai phá (thế kỷ XVII – XVIII). Cùng với sự biến động của tình hình Trung Quốc ở cuối thế kỷ XVII, làn sóng di cư của những nhóm người Hoa “phản Thanh, phục Minh” vào Nam Bộ diễn ra mạnh mẽ. Hòa nhịp với sự phát triển của kỷ nguyên đại thương, cùng với chính sách khuyến khích phát triển thương mại của chúa Nguyễn ở Đàng Trong, người Hoa đã có vai trò quan trọng trong việc hình thành nên các cảng thị lớn ở Nam Bộ như: Cù Lao phố; Mỹ Tho đại phố; Hà Tiên; Chợ Lớn…
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51363
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.