Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/516
Title: Các yếu tố tác động đến kinh doanh du lịch sinh thái trải nghiệm của hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu
Authors: Nguyễn, Phước Hoàng
Keywords: Biến đổi khí hậu
Du lịch sinh thái
Sinh thái trải ngiệm
Hoạt động kinh doanh
Trải nghiệm
Biến đổi khí hậu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh;Số 58 .- Tr.115-127
Abstract: Nghiên cứu này thực hiện với mục tiêu phân tích các yếu tố tác động đến kinh doanh du lịch sinh thái trải nghiệm của hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp phân tích số liệu sau: thống kê, so sánh và phân tích, thông qua những số liệu sơ cấp và thứ cấp (khảo sát với bảng câu hỏi với 130 mẫu để làm căn cứ phân tích, đánh giá công tác kinh doanh du lịch sinh thái trải nghiệm của hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh Cà Mau.Trong đó tác giả có sử dụng phần mềm SPSS và EXCEL làm công cụ hỗ trợ cho việc phân tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 nhân tố tác động đến sự tham gia của hộ gia đình, cá nhân và hoạt động du lịch sinh thái trải nghiệm bao gồm phúc lợi địa phương, nguồn tài nguyên du lịch và vốn xã hội, sự quan tâm của chính quyền, văn hóa xã hội địa phương, cơ sở vật chất - hạ tầng kỹ thuật - vốn xã hội. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao sự tham gia của hộ gia đình, cá nhân vào hoạt động du lịch sinh thái và trải nghiệm.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/516
ISSN: 1859-3453
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.57 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.