Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51618
Title: ĐA DẠNG HẠT PHẤN Ở THỰC VẬT THUỘC LỚP SONG TỬ DIỆP TẠI CẦN THƠ.
Authors: PGS. TS. Ngô, Thanh Phong
Nguyễn, Trọng Quyền
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Đa dạng hạt phấn ở thực vật thuộc lớp Song tử diệp tại một số vùng trên địa bàn Cần Thơ” được thực hiện từ tháng 1 năm 2020 và hoàn thành vào tháng 3 năm 2021 nhằm mục tiêu xây dựng được bộ sưu tập hình ảnh hạt phấn của lớp Song tử diệp, thuộc ngành Hạt kín trên địa bàn quận Bình Thủy, Ninh Kiều và Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Đồng thời, tạo thêm nguồn tư liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và hỗ trợ các công trình nghiên cứu sự đa dạng về hình thái và cấu trúc ở hạt phấn,… được hiệu quả và thuận tiện. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra thực địa và xây dựng bộ sưu tập hình ảnh hạt phấn của đại diện các họ, bộ thuộc lớp Song tử diệp tại một số vùng thuộc thành phố Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng hoàn chỉnh bộ sưu tập hình ảnh đa dạng hạt phấn ở thực vật thuộc lớp Song tử diệp. Gồm 57 loài thuộc 46 họ trong 25 bộ của 6 phân lớp. Trong đó, có 5 loài thuộc phân lớp Ngọc lan (Magnoliidae), 4 loài thuộc phân lớp Sau sau (Hamamelidae), 10 loài thuộc phân lớp Cẩm chướng (Caryophyllidae), 12 loài thuộc phân lớp Sổ (Dilleniidae), 15 loài thuộc phân lớp Hoa hồng (Rosidae) và 11 loài thuộc phân lớp Cúc (Asteridae).Từ khóa: Đa dạng, Song tử diệp, bộ sưu tập hình ảnh, hạt phấn.
Description: 73tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51618
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.4 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.