Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51728
Title: Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về liêm chính công vụ - vận dụng vào xây dựng đạo đức công vụ của cán bộ, công chức nước ta hiện nay
Authors: Trần, Thị Minh Tuyết
Keywords: Quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Về liêm chính công vụ
Đạo đức công vụ
Cán bộ công chức
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 962 .- Tr.38-44
Abstract: Ý thức rõ về nguy cơ tha hóa quyền lực của đội ngũ cán bộ, công chức, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng giáo dục đạo đức công vụ cho họ với phẩm chất hàng đầu là sự liêm chính. Người yêu cầu cán bộ, công chức phải thực sự trong sạch, ngay thẳng, “công bình, chính trực”, hết lòng phục vụ Tổ quốc và nhân dân. Những chỉ dẫn của Người về liêm chính công vụ ngày càng tỏ rõ giá trị khi xây dựng chính phủ liêm chính với tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, năng động và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cấp bách của nước ta hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51728
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.