Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51729
Title: Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Authors: Nguyễn, Hữu Hùng
Đặng, Thị Thu Hiền
Keywords: Nhận diện và đấu tranh với âm mưu
Thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 962 .- Tr.45-55
Abstract: Những năm qua, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị luôn nung nấu âm mưu, tìm mọi cách thức, mọi thủ đoạn để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là vấn đề chính trị -xã hội vô cùng hệ trọng đang đặt ra cần giải quyết nhằm bảo vệ sự tồn vong của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta dã lựa chọn và dày công vun đắp suốt hơn chín thập niên qua. Thực hiện sứ mệnh này là trách nhiệm của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51729
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.85 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.