Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51729
Nhan đề: Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Tác giả: Nguyễn, Hữu Hùng
Đặng, Thị Thu Hiền
Từ khoá: Nhận diện và đấu tranh với âm mưu
Thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 962 .- Tr.45-55
Tóm tắt: Những năm qua, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị luôn nung nấu âm mưu, tìm mọi cách thức, mọi thủ đoạn để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là vấn đề chính trị -xã hội vô cùng hệ trọng đang đặt ra cần giải quyết nhằm bảo vệ sự tồn vong của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta dã lựa chọn và dày công vun đắp suốt hơn chín thập niên qua. Thực hiện sứ mệnh này là trách nhiệm của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51729
ISSN: 2734-9063
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.85 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.