Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51741
Title: Quan hệ kinh tế trong sử thi và luật tục Êđê
Authors: Nguyễn, Văn Kim
Keywords: Sử thi Dăm Săn
Luật tục Êđê
Quan hệ kinh tế
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 01 .- Tr.12-27
Abstract: Bài viết tập trung khai thác các thông tin, tư liệu trong sử thi (đặc biệt là sử thi Dăm Săn và luật tục Êđê, những công trình đã được các nhà nghiên cứu dày công sưu tầm và biên dịch.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51741
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.46 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.