Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51742
Title: Từ góc độ lịch sử lưu dân nhận diện về vị thần chủ trên vùng núi Bà Đen và sự giao thoa tôn giáo, tín ngưỡng ở Tây Ninh
Authors: Lê, Bá Vương
Keywords: Núi Bà Đen
Giao thoa tôn giáo
Lịch sử lưu dân
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 01 .- Tr.28-37
Abstract: Nội dung bài viết tìm hiểu về vùng núi Bà Đen - nơi tụ cư của nhiều tộc người, nhiều tôn giáo. Bà Đen - vị thần chủ trên vùng núi thiêng đồng thời là biểu tượng của sự hội tụ và giao thoa tôn giáo, tín ngưỡng ở Tây Ninh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51742
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.45 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.