Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51775
Title: Đầu tư cho giáo dục đại học ở các nước Đông Nam Á
Authors: Bùi, Thị Quỳnh Thơ
Keywords: Giáo dục đại học
Đầu tư
Đông Nam Á
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 01 .- Tr.47-55
Abstract: Giáo dục đại học đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế và nâng cao thu nhập. Mặc dù vậy, đầu tư cho hệ thống giáo dục ở nước Đông Nam Á thu nhập thấp và trung bình vẫn chưa đạt được kết quả cao. Một trong những lý do là đầu tư công được thực hiện cho các cơ sở giáo dục cho dù những cơ sở này có đáp ứng yêu cầu về hàng hóa công cộng, các vấn đề ngoại tác hay bình đẳng hay không. Bài viết sẽ đánh giá chung về nhu cầu đầu tư, xem xét các giải pháp đầu tư, trong đó nhấn mạnh vai trò và hiệu quả của đầu tư công và giải pháp huy động nguồn lực bổ sung cho giáo dục đại học ở các nước Đông Nam Á.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51775
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.