Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51779
Title: Sử dụng phương pháp nêu gương trong dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Sử dụng phương pháp nêu gương trong dạy học
Môn giáo dục công dân
Trường trung học cơ sở
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 120 .- Tr.76-80
Abstract: Môn Giáo dục công dân (GDCD) ở trung học cơ sở (THCS) có vai trò hết sức quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách người học, giúp học sinh (HS) nắm được cách ứng xử trong cuộc sống, nội dung và ý nghĩa của những chuẩn mực hành vi đạo đức trong các hoạt động và mối quan hệ xã hội, hay nội dung, ý nghĩa của các phạm trù pháp luật cơ bản liên quan trực tiếp đến HS.Thông qua trang bị tri thức, môn GDCD bồi dưỡng cho HS những xúc cảm, tình cảm đạo đức đúng đắn, sâu sắc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51779
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.149.205


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.