Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/518
Title: Ảnh hưởng của tin tức truyền thông đến dự báo kiệt quệ tài chính ở các công ty niêm yết tại Việt Nam
Authors: Quách, Doanh Nghiệp
Trần, Quang Thành Công
Keywords: Cường độ phản ánh kiệt quệ của văn bản
Kiệt quệ tài chính
Tin tức từ truyền thông
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh;Số 58 .- Tr.141-155
Abstract: Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá vai trò của tin tức từ các phương tiện truyền thông sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc dự báo tình trạng kiệt quệ tài chính ở các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam. Chúng tôi đã xây dựng biến DIDC thể hiện “cường độ phản ánh kiệt quệ của văn bản” (distres intensity of default-corpus – DIDC), thông qua khai thác các từ khóa đặc trưng và sự kết hợp các yếu tố tỷ số tài chính, đặc điểm quản trị doanh nghiệp, kinh tế vĩ mô và tin tức truyền thông để xây dựng mô hình dự báo kiệt quệ tài chính. Kết quả chỉ ra rằng các biến thuộc nhóm DIDC có ảnh hưởng cùng chiều đến tình trạng kiệt quệ tài chính, trong đó biến DIDC thuần là biến có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất và có hiệu ứng dẫn dắt đối với nhóm biến tin tức truyền thông. Một kết quả khác đó là khi đưa các biến DIDC vào mô hình dự báo kiệt quệ, độ chính xác của mô hình đã tăng lên, điều này chứng minh tin tức truyền thông không chỉ có khả năng giải thích tình hình kiệt quệ tài chính mà còn có thể đưa vào mô hình dự báo kiệt quệ để giúp mô hình trở nên tối ưu hơn.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/518
ISSN: 1859-3453
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.19 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.232.59.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.