Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51802
Title: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành an toàn thông tin tại Học viện Kỹ thuật mật mã đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Tân Đăng
Hoàng, Thị Giang
Keywords: Đào tạo nguồn nhân lực
Chất lượng cao
An toàn thông tin
Đáp ứng nhu cầu
Chuyển đổi số
Việt Nam hiện nay
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 120 .- Tr.153-158
Abstract: Trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam xác định xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số là một trong những ưu tiên hàng đầu để tạo ra nền móng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số toàn diện. Để thực hiện mục tiêu đó, chúng ta cần có những điều kiện về thể chế, bộ máy thực hiện và các nguồn lực để triển khai những đột phá quan trọng, trong đó nguồn nhân lực chất lượng cao (NNLCLC) lĩnh vực an toàn thông tin (ATTT) giữ vị thế chiến lược.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51802
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.