Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51816
Title: Về vấn đề hệ giá trị văn học nghệ thuật dân tộc và hiện đại Việt Nam & vận trù vào lĩnh vực nghệ thuật kiến trúc (phần 2)
Authors: Phan, Đăng Sơn
Keywords: Hệ giá trị
Văn học nghệ thuật
Dân tộc
Việt Nam
Vận trù
Nghệ thuật
Kiến trúc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 310 .- Tr.21-24
Abstract: Trong phần này của bài viết, chúng tôi xin được làm rõ: với lĩnh vực nghệ thuật kiến trúc, hệ giá trị tổng phổ dĩ nhiên vẫn là hệ giá trị văn học nghệ thuật. Tuy nhiên, kiến trúc là một nghệ thuật mà ở đó “sản phẩm sẽ có cụ thể là những công trình xây dựng. Thể hiện suy nghĩ và quan hệ giữa cá nhân và xã hội, con người và thiên nhiên, tự do và trật tự. Kiến trúc tốt là một thành tựu nghệ thuật văn hóa xuất sắc. Là kết quả của sự nỗ lực về tinh thần vật chất để đáp ứng nhu cầu về an toàn và tự do, thoải mái và hiệu quả.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51816
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.