Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51834
Title: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài những năm đầu đổi mới
Authors: Phan, Thế Hùng
Trần, Chiến
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Đổi mới
Thu hút đầu tư
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 01 .- Tr.63-69
Abstract: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài là chủ trương mới, đúng đắn, sáng tạo của Đảng những năm đầu đổi mới. Đảng đã lãnh đạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài có hiệu quả, góp phần quan trọng đưa công cuộc đổi mới giành những kết quả có ý nghĩa lịch sử. Nghiên cứu và rút ra bài học kinh nghiệm từ quá trình Đảng lãnh đạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài những năm đầu đổi mới làm cơ sở để Đảng ta có những đường lối, chủ trương đúng đắn, sáng tạo trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51834
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.