Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51837
Title: Bàn về khái niệm người tiêu dùng và cơ sở phát sinh quyền được bảo vệ của người tiêu dùng
Authors: Nguyễn, Thanh Lý
Keywords: Người tiêu dùng
Quan hệ tiêu dùng
Quyền con người
Khái niệm người tiêu dùng
Bảo vệ người tiêu dùng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 01 .- Tr.70-79
Abstract: Không quốc gia nào có thể phủ nhận nhu cầu cấp thiết phải bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng (NTD) bởi tất cả chúng ta đều là người tiêu dùng. Nhưng xét dưới góc độ pháp lý thì các quan điểm, khái niệm về người tiêu dùng được các quốc gia ghi nhận khác nhau. Bài viết phân tích một số quan điểm về người tiêu dùng theo quy định của một số nước và liên hệ đối chiếu với Việt Nam, đồng thời, làm rõ cơ sở phát sinh quyền được bảo vệ của người tiêu dùng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51837
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.58 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.