Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5187
Title: Trọng số và các phương pháp thường dùng để xác định trọng số
Authors: Phan, Văn Hiến
Tạ, Thanh Loan
Keywords: Trọng số
Phương pháp xác định
Đo đạc trắc địa
Xử lý số liệu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 08 .- Tr.41-43
Abstract: Trong công tác xử lý số liệu đo đạc trắc địa, trước khi tính toán bình sai thì giá trị phương sai thường không biết còn giá trị trọng số có thể xác định được dựa vào điều kiện đã cho sau đó dựa vào kết quả bình sai ước lượng phương sai. Như vậy, trọng số có tác dụng rất quan trọng trong tính toán bình sai. Nội dung bài báo sẽ làm rõ hơn định nghĩa trọng số từ đó dẫn ra công thức thực dụng xác định trọng số. Các phương pháp này được gọi là phương pháp thường dùng xác định trọng số. Quá trình tính toán giá trị trọng số tương ứng với từng phương pháp thường dùng sẽ được thể hiện trong phần ứng dụng.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5187
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.93 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.