Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51907
Title: Hạnh phúc thụ hưởng tại nơi làm việc của lao động nữ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Authors: Phan, Thị Mai Hương
Nguyễn, Hữu Minh
Lã, Thị Thu Thủy
Keywords: Cảm xúc tích cực
Cảm xúc tiêu cực
Hạnh phúc thụ hưởng
Lao động nữ
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 01 .- Tr.3-17
Abstract: Hạnh phúc thụ hưởng là một kiểu hạnh phúc phản ánh trạng thái cảm xúc tích cực của con người. Nghiên cứu này tìm hiểu hạnh phúc thụ hưởng tại nơi làm việc và đặc điểm của nó ở lao động nữ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS). Mẫu nghiên cứu gồm 720 lao động nữ được chọn ngẫu nhiên từ tất cả các đơn vị trực thuộc VASS, bao gồm cả lãnh đạo và viên chức. Dữ liệu thu thập bằng bảng hỏi qua hình thức khảo sát trực tuyến. Kết quả cho thấy, lao động nữ VASS cảm thấy khá hạnh phúc tại nơi làm việc. Họ trải nghiệm khá thường xuyên các cảm xúc tích cực và thỉnh thoảng có cảm xúc tiêu cực tại nơi làm việc. Cảm xúc tích cực và tiêu cực tuy trái chiều nhưng có thể xuất hiện đồng thời theo cách khi một loại cảm xúc trội hơn, thì loại cảm xúc đổi lập sẽ suy giảm nhưng mức độ giảm khá khác nhau ở các cả nhân. Kết quả có ý nghĩa thực tiễn đối với hoạt động quản lý tổ chức để lao động nữ hạnh phúc hơn tại nơi làm việc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51907
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.