Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51916
Title: Nâng cao hiệu quả trưng tập, quản lý và sử dụng cộng tác viên trong hoạt động Thanh tra
Authors: Tạ, Thu Thủy
Bùi, Thu Hà
Keywords: Trưng tập
Cộng tác viên
Thanh tra
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 7 .- Tr.14-18
Abstract: Luật Thanh tra năm 2010 và Nghị định 97/201 1/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra đã xác lập cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động của cộng tác viên thanh tra trong hoạt động thanh tra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51916
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.65 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.