Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5195
Nhan đề: Enhanced ferromagnetism in graphite-like carbon layer-coated ZnO crystals
Tác giả: N., Tu
Nguyễn, Trí Tuấn
Saito, N.
P., T. Huy
D., V. Nam
Bui, H.V.
D., X. Viet
N., D. Dung
Nguyen, K. T.
N., T. Lan
N., H. Dung
Từ khoá: Semiconductor
Ferromagnetism
Carbon
Zinc oxide
Năm xuất bản: 2017
Tùng thư/Số báo cáo: Journal of Alloys and Compounds;695 .- p.233-237
Tóm tắt: We report on the preparation of graphite-like carbon-coated ZnO nanoparticles by ball milling a powder mixture of ZnO and C. Magnetic measurements indicated that carbon coating can strongly enhance the room-temperature ferromagnetism of ZnO nanoparticles, depending on preparation conditions. This enhancement may stem from robust ferromagnetism at the ZnO/C interface. The origin of interfacial ferromagnetism is attributed to crystallographic defects at the surface of ZnO crystals which are stabilized by the carbon shell layer.
Định danh: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5195
Bộ sưu tập: Tạp chí quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.34 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.210.223.150


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.