Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51983
Nhan đề: Journal of Psychology Vietnam Academy of Social Sciences
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 02 .- Tr.98-100
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51983
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
472.92 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.