Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/519
Title: Chất lượng dịch vụ tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại nước ngoài
Authors: Cao, Minh Trí
Nguyễn, Khánh
Keywords: Chất lượng dịch vụ
Hội chợ
Triển lãm thương mại nước ngoài
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh;Số 58 .- Tr.68-83
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá chất lượng dịch vụ tổ chức hội chợ, triễn lãm thương mại nước ngoài của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) thông qua sự chênh lệch giữa mức độ kỳ vọng của doanh nghiệp và mức độ thực hiện dịch vụ. Nghiên cứu thực hiện thông qua ba giai đoạn gồm hai giai đoạn nghiên cứu định tính và một giai đoạn nghiên cứu định lượng, với đối tượng khảo sát là các chuyên gia và đại diện 200 doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia các hội chợ, triễn lãm này. Ngoài việc bổ sung khoảng trống nghiên cứu về chất lượng tổ chức hội chợ, triễn lãm thương mại nước ngoài, nghiên cứu này đã xác định được 21/33 yếu tố các mức thực hiện dịch vụ đáp ứng lớn hơn hoặc bằng kỳ vọng của doanh nghiệp, 12/33 yếu tố mức độ thực hiện dịch vụ thấp hơn kỳ vọng của doanh nghiệp và xác định sự khác biệt về mức độ kỳ vọng giữa nhóm doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ cũng như những nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước và nhóm các doanh nghiệp còn lại. Ba nhóm hàm ý quản trị cũng đã được đề xuất dựa trên kết quả nghiên cứu.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/519
ISSN: 1859-3453
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_9.59 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.