Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52041
Title: Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức cấp xã trong bố cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Nguyễn, Minh Lý
Keywords: Tạo động lực làm việc
Cán bộ
Công chức cấp xã
Cách mạng công nghiệp 4.0
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 302 .- Tr.59-63
Abstract: Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức cấp xã là hoạt động đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương. Bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra những tác động ngày càng rõ ràng, mang đến những cơ hội; đồng thời, đặt ra những thách thức nhất định đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Chính vì vậy, cần có những giải pháp cụ thể để tạo động lực cho đội ngũ này hoàn thành tốt nhiệm vụ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52041
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.