Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52069
Title: Nghiên cứu ứng dụng mô hình V-flood dự báo lũ trên lưu vực sông Lục Nam, Bắc Giang
Authors: Vũ, Văn Quân
Nguyễn, Thị Thúy
Hà, Việt Hùng
Vũ, Thị Thu
Nguyễn, Lê Ngọc Thủy
Đặng, Hồng Nguyên
Vũ, Duy Sáu
Keywords: V-Flood
Dự báo lũ
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 723 .- Tr.1-12
Abstract: Trong những năm gần đây khu vực tỉnh Bắc Giang chịu ảnh hưởng của mưa lũ ngày một trầm trọng, đặc biệt vào các năm 2001, 2008, 2010 và 2015 diễn biến về mưa Bắc Giang có biến đổi khác thường đã gây ngập lụt nghiêm trọng và kéo dài tại huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Đông làm thiệt hại đáng kể về kinh tế dân sinh, cho địa phương. Năm 2008 xảy ra lũ lịch sử trên sông Lục Nam gây ngập lụt nghiêm trọng trên lưu vực. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao công tác dự báo, cảnh báo lũ cần áp dụng mô hình, công cụ hiện đại phục vụ công tác dự báo của địa phương là cần thiết. Kết quả nghiên cứu ứng dụng mô hình V-Flood dự báo lũ trên lưu vực sông Lục Nam cho thấy lưu lượng dòng chảy được mô phỏng tốt với các chỉ số sai số quân phương (RMSE), sai số tuyệt đối trung bình (MAE), hệ số tương quan (r) và hệ số Nash-Sufficient Efficient (NSE) được đánh giá ở mức đạt trong quá trình hiệu chỉnh và kiểm định mô hình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52069
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.174.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.