Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52074
Title: Nghiên cứu xây dựng mối tương quan mực nước và lưu lượng tại trạm thủy văn Hà Bằng trong giai đoạn 2013-2020
Authors: Nguyễn, Văn Đào
Lê, Quang Hải
Nguyễn, Đình Kỳ
Phạm, Hồng Phong
Đào, Văn Đạt
Nguyễn, Văn Phụng
Lê, Quang Chiến
Keywords: Khảo sát thuỷ văn
Tương quan
Mực nước
Lưu lượng nước
Hà Bằng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 723 .- Tr.38-46
Abstract: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, việc nắm bắt được diễn biến của chế độ thuỷ văn (lưu lượng, mực nước) từ đó đưa ra biện pháp phòng, chống lũ, hạn và khai thác hợp lý là rất cần thiết. Nghiên cứu xây dựng quan hệ mực nước, lưu lượng (H~Q) tại các trạm thuỷ văn cấp 3 (Hà Bằng) trên sông Kỳ Lộ tỉnh Phú Yên, nằm trong khu vực canh tác nông nghiệp, thuỷ sản quan trọng của tỉnh và thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt nên rất cần số liệu thuỷ văn để phục vụ sản xuất, phòng chống thiên tai. Nghiên cứu sử dụng số liệu đo khảo sát lưu lượng tại tuyến trạm từ 2013-2020, xây dựng mối tương quan mực nước và lưu lượng của trạm phục vụ cho mục đích tính toán, quy hoạch và phòng chống thiên tai của lưu vực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52074
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.