Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52083
Title: Thử nghiệm cảnh báo dông cho khu vực Việt Nam bằng phương pháp kết hợp sản phẩm ra đa thời tiết và dữ liệu sét
Authors: Phùng, Kiến Quốc
Trần, Tùng Lâm
Đỗ, Thị Ánh Huyền
Keywords: Dông
Ra đa thời tiết
Cảnh báo
Định vị sét
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 723 .- Tr.88-96
Abstract: Dông là nguyên nhân dẫn đến sự hình thành và phát triển nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm và có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và tính mạng con người. Nghiên cứu này trình bày phương pháp cảnh báo dông dựa trên dữ liệu ra da thời tiết kết hợp với dữ liệu của các trạm định vị sét tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52083
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.