Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/520
Nhan đề: Đánh giá hiệu quả quản trị hành chính công tại tỉnh Long An: ứng dụng mô hình SEM
Tác giả: Nguyễn, Kim Phước
Từ khoá: Quản trị hành chính công
Long An
Mô hình SEM
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh;Số 58 .- Tr.84-98
Tóm tắt: Nghiên cứu ứng dụng mô hình SEM để đánh giá hiệu quả quản trị hành chính công tại tỉnh Long An. Nghiên cứu sử dụng thang đo likert 9 điểm. Mô hình nghiên cứu có bốn nhóm độc lập: nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, qui trình thủ tục hành chính và đạo đức nghề nghiệp với 27 biến quan sát, dùng để kiểm định mối quan hệ hiệu quả quản trị hành chính công (có 5 biến quan sát) tại tỉnh Long An. Kết quả phỏng vấn 700 cán bộ công chức viên chức, doanh nghiệp, người dân đang làm việc, kinh doanh và sinh sống tại các huyện/thị/thành phố trong tỉnh, thu được 672 phiếu khảo sát đạt yêu cầu đưa vào phân tích dữ liệu. Nghiên cứu sử dụng phương pháp tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình SEM. Kết quả nghiên cứu cho thấy, "nguồn nhân lực" và "đạo đức nghề nghiệp" của cán bộ công chức viên chức là hai nhân tố có ảnh hưởng mạnh, đóng vai trò quyết định đối với hiệu quả quản trị hành chính công của tỉnh Long An. Dựa vào kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công tại tỉnh Long An.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/520
ISSN: 1859-3453
Bộ sưu tập: Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_8.22 MBAdobe PDFXem
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.