Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52103
Title: Liên kết ngược và liên kết xuôi giữa doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp trong nước trong các ngành công nghiệp Việt Nam
Authors: Lương, Văn Khôi
Đỗ, Văn Lâm
Keywords: Doanh nghiệp FDI
Doanh nghiệp trong nước
Liên kết
Ngành công nghiệp
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 06 .- Tr.8-13
Abstract: Liên kết giữa khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với các doanh nghiệp (DN) trong nước đang được đánh giá ở mức thấp và là một trong những hạn chế lớn nhất của chính sách thu hút FDI vào Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mô hình kinh tế lượng để đánh giá tác động của các nhân tố lên mức độ liên kết giữa DN FDI và DN trong nước trên cơ sở Bộ số liệu điều tra DN Việt Nam hàng năm của giai đoạn 2010-2018 do Tổng cục Thống kê thực hiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố giúp gia tăng liên kết giữa DN FDI và DN trong nước bao gồm: Tăng trưởng kinh tế tỉnh; Trình độ công nghệ: nhân tố Vùng; DN nằm trong khu công nghiệp: Chính sách của từng tỉnh; ngược lại. nhân tố Lạm phát có tác động tiêu cực tới sự liên kết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52103
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.45 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.