Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52149
Title: Ảnh hưởng của thức ăn tươi và vitamin E đến khả năng thành thục, sức sinh sản, chất lượng trứng và ấu trùng cá chim vây vàng(Trachinotus falcatus) nuôi vỗ trong lồng trên biển
Authors: Chu, Chí Thiết
Nguyễn, Quang Huy
Phan, Thị Vân
Keywords: Cá chim vây vàng
Sức sinh sản
Thức ăn nuôi vỗ
Trachinotus falcatus
Vitamin E
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 344 .- Tr.109-115
Abstract: Ảnh hưởng của thức ăn tươi và vitamin E (a-tocopherol) đến khả năng thành thục, sức sinh sản, chất lượng trứng và ấu trùng cá chim vây vàng {Trachinotus falcatus) được tiến hành trên cá bố mẹ (4,23 - 4,38 kg/con) nuôi vỗ trong lồng nhựa HDPE (thể tích 100 m3/lồng) trên biển tại vịnh Vân Phong, Khánh Hòa... .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52149
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.56 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.