Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52157
Title: Nghiên cứu nhiễu động ban đầu do lệch tâm khối lượng khi phóng tên lửa không điều khiển
Authors: Nguyễn, Duy Phồn
Tạ, Bá Dũng
Keywords: Tên lửa
Nhiễu động
Lệch tâm khối lượng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 8 .- Tr.29-33
Abstract: Nhiễu động ban đầu khi phóng tên lửa (TL) không điều khiển (KĐK) là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến độ chính xác bắn. Do vậy, nghiên cứu các yếu tố nhiễu động ban đầu làm cơ sở cho việc tính toán, thiết kế và chế tạo tên lửa là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và phức tạp. Bài báo trình bày nội dung nghiên cứu, thiết lập mô hình và xác định nhiễu động ban đầu do lệch tâm khối lượng khi phóng tên lửa KĐK cỡ nhỏ. Đây là một trong những yếu tố do sự phân bố khối lượng và kết cấu hình học của tên lửa gây nên. Ứng dụng tính toán cho mô hình đạn tên lửa không điều khiển 9M-22Y khi phúng trên xe chiến đấu BM-21.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52157
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.