Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52163
Title: Các nhân tố ảnh hướng đến việc lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán cho các ban quản lý dự án trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Văn Tùng
Ngô, Ngọc Nguyên Thảo
Trần, Phương Hải
Keywords: Lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán
Ban quản lý dự án
Nhân tố ảnh hưởng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 06 .- Tr.58-61
Abstract: Bài viết xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến việc lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán (DNKT) cho các ban quản lý dự án (BOL.DA) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Kết quả phân tích cho thấy, có 5 nhân tố gồm: Chất lượng đội ngũ nhân viên kiểm toán: Lợi ích chuyên môn, Chất lượng dịch vụ: Giá phí dịch vụ; Uy tín của DNKT ảnh hưởng đến việc lựa chọn DNKT của các BQLDA tại TP. Hồ Chí Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52163
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.