Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52169
Title: Những quy định kế toán về trình bày thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng phải nộp (phương pháp trực tiếp) trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Mai
Nguyễn, Ngọc Hiền
Keywords: Quy định
Kế toán
Thuế Xuất khẩu
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế giá trị gia tăng
Phương pháp trực tiếp
Báo cáo
Kết quả
Hoạt động
Kinh doanh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 585 .- Tr.67-68
Abstract: Bài viết trao đổi những quy định kế toán về cách trình bày thông tin thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp (phương pháp trực tiếp) thông qua sự thay đổi qua quy định kế toán từ Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp đến Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52169
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
444.15 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.117.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.