Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52170
Title: Phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp
Authors: Trần, Văn Toàn
Đinh, Thị Thu Hoài
Keywords: Phát triển cây dược liệu
Tỉnh Quảng Trị
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 02 .- Tr.66-68,73
Abstract: Phát triển cây dược liệu, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của Việt Nam và coi đó là một trong các nhóm giải pháp quan trọng của công tác xóa đói, giảm nghèo, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, do giá trị thu nhập của dược liệu mang lại là một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Chính vỉ vậy, ngày 30 - 10 - 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1976/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, với quan điểm phát triển bền vừng nguồn tài nguyên dược liệu trên cơ sở sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng về điều kiện tự nhiên và xã hội; phát triển dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển dược liệu, đẩy mạnh xuất khẩu dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52170
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.