Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52178
Title: Nghiên cứu đặc tính mo cau phục vụ quá trình định hình nhiệt trong sản xuất chén dĩa
Authors: Nguyễn, Tường Thịnh
Trần, Tuyết Quyên
Keywords: Mo cau
Đặc tính
Biến dạng
Định hình sản phẩm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 8 .- Tr.51-56
Abstract: Vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ở nhiễm chất thải rắn do những sản phẩm nhựa sử dụng một lần như hộp xốp, ly nhựa,...đang ngày càng gia tăng. Chỉ vì để quá trình đóng gói thực phẩm thuận lợi hơn mà những sản phẩm nhựa sử dụng một lần này ngày càng phổ biến, đặc biệt là ở Việt Nam, chỉ một phần các sản phẩm sứ dụng một lần được đưa vào quy trình tái chế, phần còn lại thải ra môi trường tự nhiên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái, gây ô nhiễm cho môi trường đất, nước nặng nề. Do đó, ý tưởng sử dụng nhưng vật liệu hữu cơ để tạo ra những sản phẩm giúp đóng gói thực phẩm được hình thành. Sau nhiều loại mẫu thử vật liệu, học hỏi từ các nước trên thế giới, mo cau là vật liệu được chọn. Những tính chất cơ bản như: Cơ tính, đặc tính sinh học được nghiên cứu để phục vụ cho quá trình tạo ra sản phẩm. Mặt khác, mối liên hệ giữa khả năng định hình sản phẩm với các yếu tố như: Nhiệt độ, độ ẩm, thời gian ép gia nhiệt được tìm ra băng phương pháp thực nghiệm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52178
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.