Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52182
Title: Nghiên cứu hoàn thiện qui trình nhân giống cây mắc ca cho vùng Tây Bắc - Việt Nam
Authors: Vũ, Hoàng Phương
Nguyễn, Thị An
Ngô, Hồng Bình
Keywords: Ghép cành
Mắc ca
Nhân giống
Thời vụ ghép
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 345 .- Tr.41-45
Abstract: Bài báo trình bày 4 thí nghiệm triển khai tại vùng Tây Bắc: Xác định chế độ xử lý hạt mắc ca trước khi gieo; xác định thời vụ gieo hạt mắc ca thích hợp; xác định thời vu ghép thích hợp; xác định phương pháp lấy cành ghép và phương pháp ghép phù hợp với cây mắc ca. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thời vụ thích hợp gieo hạt mắc ca tại Tây Bắc là tháng 2-3, ghép vào tháng 2-4 và phương pháp ghép nêm cùng với việc khoanh cành trước khi ghép 30-40 ngày cho kết quả tốt nhất. Kết quả này có thể bổ sung vào quy trình nhân giống mắc ca, một yêu cầu cấp thiết của chưong trình phát triển loại cây trồng nông lâm nghiệp mới này tại Tây Bắc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52182
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.