Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52188
Title: Xây dựng bản đồ hệ số K phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Authors: La, Thị Cẩm Vân
Trần, Văn Điền
Đàm, Xuân Vận
Keywords: Chi trả dịch vụ môi trường rừng
Bản đồ
Hệ số K
ArcGis 10.2
Bắc Kạn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 345 .- Tr.74-79
Abstract: Nghiên cứu được triển khai nhằm xây dựng bản đồ hệ số K phục vụ công tác chi trả cho chương trình Chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Bắc Kạn. Đề tài là một nghiên cứu điển hình, làm sáng tỏ cách thiết kế, xây dựng bản đồ hệ số K phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) góp phần vào thực hiện Nghị định 99 của Chính phủ năm 2010. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra giá trị hệ số K phục vụ chi trả DVMTR tỉnh Bắc Kạn nằm trong khoảng 0,65-1,00, trong đó hệ số K=1,00 chiếm tỷ lệ thấp nhất 0,01%, số lô rừng có K=0,77 chiếm tỷ lệ cao nhất 31,79%; so với hệ số K=1 đang chi trả cho tất cả các lô rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng hiện nay trên địa bàn tinh Bắc Kạn có thề thấy giá trị hệ sổ K cho từng lô rừng mang các giá trị khác nhau và nhỏ hơn nhiều với hệ số K đang áp dụng. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, bản đồ hệ số K là công cụ rất hữu ích để hỗ trợ công tác lập kế hoạch và thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52188
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.