Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52188
Nhan đề: Xây dựng bản đồ hệ số K phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Tác giả: La, Thị Cẩm Vân
Trần, Văn Điền
Đàm, Xuân Vận
Từ khoá: Chi trả dịch vụ môi trường rừng
Bản đồ
Hệ số K
ArcGis 10.2
Bắc Kạn
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 345 .- Tr.74-79
Tóm tắt: Nghiên cứu được triển khai nhằm xây dựng bản đồ hệ số K phục vụ công tác chi trả cho chương trình Chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Bắc Kạn. Đề tài là một nghiên cứu điển hình, làm sáng tỏ cách thiết kế, xây dựng bản đồ hệ số K phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) góp phần vào thực hiện Nghị định 99 của Chính phủ năm 2010. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra giá trị hệ số K phục vụ chi trả DVMTR tỉnh Bắc Kạn nằm trong khoảng 0,65-1,00, trong đó hệ số K=1,00 chiếm tỷ lệ thấp nhất 0,01%, số lô rừng có K=0,77 chiếm tỷ lệ cao nhất 31,79%; so với hệ số K=1 đang chi trả cho tất cả các lô rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng hiện nay trên địa bàn tinh Bắc Kạn có thề thấy giá trị hệ sổ K cho từng lô rừng mang các giá trị khác nhau và nhỏ hơn nhiều với hệ số K đang áp dụng. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, bản đồ hệ số K là công cụ rất hữu ích để hỗ trợ công tác lập kế hoạch và thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52188
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.48 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.