Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52222
Title: Vai trò giám sát của thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước đối với việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức
Authors: Tạ, Thu Thủy
Keywords: Vai trò giám sát của thủ trưởng
Với việc thực thi công vụ
Cán bộ
Công chức
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 03 .- Tr.24-27
Abstract: Công vụ là một loại hoạt động nhân danh quyền lực Nhà nước. Nói đến công vụ là nói đến trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ nhằm mục tiêu phục vụ người dân và xã hội. Trách nhiệm công vụ là việc cán bộ, công chức tự ý thức về quyền và nhiệm vụ được phân công cũng như bổn phận phải thực hiện các quyền và nhiệm vụ đó.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52222
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.