Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52269
Title: Kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy và việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng
Authors: Vũ, Lân
Keywords: Kiểm tra
Giám sát
Người đứng đầu
Cấp ủy
Nghị quyết đại hội
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.11-13
Abstract: Tăng cường hoạt động giám sát của các cơ quan chuyên ngành, chú trọng việc phát huy vai trò giám sát của quần chúng, nhân dân, coi trọng việc lắng nghe ý kiến của cơ quan lập pháp, của ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, của các cơ quan truyền thông đại chúng, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của quần chúng, nhân dân. Phát huy sức mạnh giám sát của quần chúng, nhân dân, bảo đảm “quyền được biết” của nhân dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52269
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.