Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52288
Title: Tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng
Authors: Trần, Đình Đồng
Keywords: Phê bình
Tự phê bình
Kiểm tra
Giám sát
Kỷ luật đảng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.32-36
Abstract: Ngay từ ngày thành lập, Đảng ta rất coi trọng tự phê bình và phê bình, coi đây là một trong những quy luật tồn tại, phát triển của Đảng. Đại hội XII đã xác định tự phê bình và phê bình là một trong những nguyên tắc quan trọng của tổ chức hoạt động và sinh hoạt đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52288
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.