Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/523
Title: Cấu trúc kỳ hạn nợ của các công ty kinh doanh bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Vân Trinh
Keywords: Cấu trúc kỳ hạn nợ
FEM
REM
Pooled OLS
Sys-GMM
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh;Số 58 .- Tr.30-40
Abstract: Bài viết là một nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc thời hạn của các công ty kinh doanh bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khóa Việt Nam. Tác giả thu thập các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 67 công ty kinh doanh bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2016. Với việc sử dụng mô hình Sys-GMM, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng đòn bẩy tài chính, quy mô công ty, cơ cấu tài sản, khả năng thanh toán, biến động lợi nhuận là những yếu tố tác động cấu trúc kỳ hạn nợ của doanh nghiệp, các yếu tố khác như cơ hội tăng trưởng, thuế thu nhập doanh nghiệp không có ý nghĩa thống kê.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/523
ISSN: 1859-3453
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.76 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.108.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.