Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52300
Title: Bảng bộ Binh chủng Hóa học: Gắn vai trò, trách nhiệm của người đứng đần cấp ủy trong kiểm tra, giám sát
Authors: Trọng Thành
Keywords: Đảng bộ
Binh chủng Hóa học
Vai trò
Trách nhiệm
Người đứng đầu
Kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.49-50,57
Abstract: Đảng bộ Binh chủng Hóa học là Đảng bộ trực thuộc Quận ủy Trung ương có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tham mưu giúp Quận ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Nhà nước về phòng, chống vũ khí hủy diệt lớn; phòng ngừa, ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ, hạt nhân; xử lý chất độc tồn lưu ô nhiễm môi trường, dịch bệnh; bảo đảm phòng hóa cho lực lượng vũ trang và nhân dân...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52300
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 54.210.223.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.