Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52360
Title: Thực hiện công tác cán Bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
Authors: Trần, Thị Minh Tuyết
Keywords: Cán bộ
Công tác cán bộ
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đổi mới
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 02 .- Tr.73-78
Abstract: Cán bộ là nhân tố quyết định thành bại của sự nghiệp cách mạng, công tác cán bộ là "khâu" then chốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Coi trọng công tác cán bộ là quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao chất lượng, minh bạch hóa công tác cán bộ đang là yêu cầu khách quan, cấp thiết hiện nay. Một trong những nhiệm vụ cấp bách vừa mang tính chiến lược là tiếp tục vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong thực tiễn để không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ, trên cơ sở đó, tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng và toàn hệ thông chính trị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52360
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.