Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52385
Title: Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thanh niên qua các điểm di tích tại phủ Chủ tịch
Authors: Trần, Thị Thắm
Keywords: Khu Di tích Phủ Chủ tịch
Tuyên truyền
Giáo dục
Tư tưởng
Đạo đức Hồ Chí Minh
Thanh niên
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 03 .- Tr.51-56
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Người đã dành trọn vẹn tình cảm, sự yêu thương cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đặc biệt là tầng lớp thanh niên. Hằng ngày, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đón và hướng dẫn hàng trăm lượt thanh niên khắp nơi trên cả nước đến tham quan, học tập, nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh; giúp thanh niên hiểu hơn về sự nghiệp chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ thanh niên Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52385
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.