Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52394
Title: Đống chí Lê Thanh Nghị người học trò gương mẫu của chủ tịch Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung
Keywords: Đồng chí Lê Thanh Nghị
Học trò gương mẫu
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 03 .- Tr.82-87
Abstract: Đồng chí Lê Thanh Nghị là một trong những lãnh tụ tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Thanh Nghị là tấm gương suốt đời trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân; không ngừng học tập, sáng tạo; phong cách lãnh đạo tập thể, dân chủ, quần chúng; cần, kiệm, liêm, chính, khiêm tốn, giản dị. Đồng chí là người học trò gương mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tấm gương sáng cho các thế hệ cách mạng Việt Nam hôm nay và mai sau học tập, noi theo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52394
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.