Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52399
Title: Một số phương pháp nghiên cứu khoa học lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Authors: Mạch, Quang Thắng
Keywords: Phương pháp
Lịch sử Đảng
Nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 03 .- Tr.101-105
Abstract: Hiện nay có một số công trình nghiên cứu về phương pháp nghiên cứu khoa học lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, luận bàn dưới các góc độ khác nhau. Bài viết này góp bàn về 8 phương pháp mà các nhà nghiên cứu khoa học lịch sử Đảng thường sử dụng. Đó là, kết hợp phương pháp lịch sử và phương pháp logic; phương pháp so sánh; phương pháp nghiên cứu các sự kiện lịch sử trong mối liên hệ nhân quả qua các giai đoạn, thời kỳ lịch sử; phương pháp đồng đại hoặc nghiên cứu các sự kiện trong mối liên hệ với nhau ở cùng một thời điểm lịch sử; phương pháp lịch đại; phương pháp phân kỳ lịch sử; phương pháp hồi cố; phương pháp thống kê toán học. Tuy nhiên, còn có một số ý kiến chưa đồng nhất, những quan điểm của tác giả nêu trong bài viết này là một ý kiến để các nhà nghiên cứu tham khảo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52399
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.