Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52399
Nhan đề: Một số phương pháp nghiên cứu khoa học lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Tác giả: Mạch, Quang Thắng
Từ khoá: Phương pháp
Lịch sử Đảng
Nghiên cứu khoa học
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 03 .- Tr.101-105
Tóm tắt: Hiện nay có một số công trình nghiên cứu về phương pháp nghiên cứu khoa học lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, luận bàn dưới các góc độ khác nhau. Bài viết này góp bàn về 8 phương pháp mà các nhà nghiên cứu khoa học lịch sử Đảng thường sử dụng. Đó là, kết hợp phương pháp lịch sử và phương pháp logic; phương pháp so sánh; phương pháp nghiên cứu các sự kiện lịch sử trong mối liên hệ nhân quả qua các giai đoạn, thời kỳ lịch sử; phương pháp đồng đại hoặc nghiên cứu các sự kiện trong mối liên hệ với nhau ở cùng một thời điểm lịch sử; phương pháp lịch đại; phương pháp phân kỳ lịch sử; phương pháp hồi cố; phương pháp thống kê toán học. Tuy nhiên, còn có một số ý kiến chưa đồng nhất, những quan điểm của tác giả nêu trong bài viết này là một ý kiến để các nhà nghiên cứu tham khảo.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52399
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.