Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/524
Title: Đa đạng hóa kinh doanh, hiệu quả và rủi ro
Authors: Vũ, Hữu Thành
Nguyễn, Minh Hà
Nguyễn, Minh Kiều
Keywords: Đa dạng hóa kinh doanh
Hiệu quả kinh doanh
Quản trị rủi ro
Chứng khoán
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh;Số 58 .- Tr.16-29
Abstract: Đa dạng hóa kinh doanh trong nghiên cứu này được chia làm hai loại là đa dạng hóa kinh doanh ngành có liên quan và đa dạng hóa kinh doanh ngành không liên quan. Hai loại đa dạng hóa kinh doanh vừa nêu có những đặc điểm khác nhau nên tác động của chúng tới hiệu quả và rủi ro là không đồng nhất. Mục tiêu của nghiên cứu là xem xét tác động của đa dạng hóa kinh doanh đến hiệu quả rủi ro của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán Việt Nam. Đa dạng hóa kinh doanh ngành có liên quan được giả định là tác động dương tới hiệu quả và rủi ro; trong khi đó, đa dạng hóa kinh doanh ngành không liên quan được giả định ngược lại. Khi đó, mô hình lý thuyết được đề xuất là “mô hình dường như không liên quan” (SUR) và đây được coi là một dạng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Dữ liệu nghiên cứu là những doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ 2008 tới 2015 với tổng số 3760 quan sát. Kết quả cho thấy các biến trên đã tác động đúng như kỳ vọng.Tuy nhiên, mức tác động biên tới rủi ro của biến đa dạng hóa kinh doanh ngành có liên quan và không liên quan là rất thấp. Ngoài ra, mức tác động biên tới hiệu quả của biến dạng hóa kinh doanh ngành có liên quan cao hơn biến dạng hóa kinh doanh ngành không liên quan.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/524
ISSN: 1859-3453
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.53 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.