Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52453
Title: Đánh giá một số tổ hợp lai triển vọng phục vụ công tác chọn giống ngô lai ngắn ngày, năng suất cao cho các tỉnh miền Trung
Authors: Nguyễn, Thị Phương Hạnh
Lương, Thái Hà
Vũ, Hoài Sơn
Trần, Quang Diệu
Lương, Văn Vàng
Keywords: Các tỉnh miền Trung
Khảo nghiệm
Ngắn ngày
VS6939
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 347 .- Tr.20-26
Abstract: Kết quả nghiên cứu đánh giá 5 THL triển vọng của Viện Nghiên cứu Ngô tại các địa điểm: Hà Nội, Nghệ An và Bình Định từ 2016 - 2017 đã cho thấy: các THL MRI 8, VS6939, VS8 có những đặc điểm hình thái phù hợp với sản xuất diện rộng, có khả năng chống đổ, chống chịu tốt với một số sâu bệnh hại chính, có mức độ chịu hạn cao (điểm 1) tương đương với cả 3 đối chứng (LVN99, C919, CP333). VS6939 và MRI 8 có TGST ngắn ngày, năng suất cao, ổn định, vượt các đối chứng là những giống ngô phổ biến của các địa phương từ 12,87 - 18,23%... .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52453
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.43 MBAdobe PDF
Your IP: 54.210.223.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.