Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52456
Title: Tiếp cận quyền sử dụng đất của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay
Authors: Phạm, Hữu Nghị
Keywords: Quvền sử dụng đất
Doanh nghiệp
Tiếp cận quyền sử dụng đất
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thông tin Khoa học Xã hội;Số 03 .- Tr.3-10
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng pháp luật đất đai từ góc độ đảm bảo tiếp cận quyền sử dụng đất (QSDĐ) của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra những định hướng hoàn thiện pháp luật góp phần bảo đảm cho doanh nghiệp được tiếp cận QSDĐ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52456
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.