Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52473
Title: Ảnh hưởng tỷ lệ dầu cá: dầu đậu nành khác nhau trong thức ăn cho cua biển (Scylla paramamosain )từ giai đoạn zoea 3 đến cua 1
Authors: Lâm, Tâm Nguyên
Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Trần, Thị Thanh Hiền
Keywords: Cua biển
Scylla paramamosain
Tỷ lệ dầu cá: dầu đậu nành
Chỉ số biến thái
Tỉ lệ sống
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 347 .- Tr.96-104
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhầm đánh giá ảnh hưởng của tỉ lệ đầu cá: dầu đậu nành trong thức ăn phối chế cho ấu trùng cua biển (Scylla paramamosain) 2 giai đoạn ương nuôi: (1) từ giai đoạn zoca 3 (âu trùng zoea 3) đến megalops (ấu trùng mắt lớn) được nuôi trong hệ thống bể compozit 120 L, độ mặn 30%o và mật độ nuôi là 50 con/L; (2) từ giai đoạn megalop đến cua 1 bố trí trong bể nhựa 50 L; độ mặn 26%0 với mật độ nuôi là 10 con/L. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 5 nghiệm thức thức ăn có cùng hàm lượng protcin (53%), lipit (12%) và mức năng lượng (17,74 KJ/g) được phối chế với 5 tỷ lệ dầu cá (DC): dầu đậu nành (DN) khác nhau lần lượt là nghiệm thức không chứa dầu đậu nành (1 DC:0 DN) hoặc dầu cá (0 DC:1 DN) tỉ lệ DC:DN là 1:1 (1 DC:1 DN), dầu đậu nành gấp 2 lần dầu cá (1 DC:2 DN) và dầu cá gấp 2 lần dầu đậu nành (2 DC:1 DN). Ấu trùng cua được cho ăn kết hợp thức ăn thí nghiệm và ấu trùng Arten un trong suốt thời gian ương nuôi và mồi nghiệm thức được lập lại 5 lần.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52473
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.